Privacyverklaring

Privacy Verklaring Revivre

 

Inleiding
Revivre ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed als mogelijk te beschermen. Revivre is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in deze privacyverklaring omschreven. Zij is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder het nummer 18126032 en gevestigd aan het adres Mies van der Rohestraat 64, te [5103 NN] Dongen.

Als u contact met Revivre wenst op te nemen over deze privacyverklaring en het privacybeleid, dan kunt zich richten tot Revivre via de onderstaande contactgegevens:

Postadres:                         Mies van der Rohestraat 64, 5103 NN Dongen

E-mailadres:                      info@revivredongen.nl

Telefoonnummer:              0162-321161 / 06-45340882

Website:                            www.revivredongen.nl

 

Verzamelde persoonsgegevens

Bezoek website
Indien u de website bezoekt dan legt Revivre bepaalde persoonsgegevens vast op servers. Dit wordt gedaan door middel van cookies. Revivre gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u daarmee akkoord gaat.

Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze websitestatistieken worden gebruikt om de website te verbeteren.
Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website wordt door Google opgeslagen. Hierbij wordt geen informatie opgeslagen die naar een specifiek persoon of een specifieke computer herleid kan worden. Google kan de opgeslagen informatie aan derden verschaffen als het hiertoe wettelijk wordt verplicht. Google combineert de geanonimiseerde IP-adressen niet met andere gegevens waarover het beschikt.
De datasharing-instellingen van Google Analytics zijn uitgeschakeld voor deze website.

Contact
Indien u contact met Revivre opneemt via de website, e-mail, telefoon of een andere communicatievorm, dan slaat Revivre de daarbij door u verstrekte persoonsgegevens op. Het betreft onder andere, maar niet uitsluitend uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres, maar ook andere persoonsgegevens die uit eigen beweging verstrekt.

Aanmelden mailinglijst of nieuwsbrief
Indien u zich aanmeldt voor onze mailinglijst of nieuwsbrief of hier toestemming voor geeft, dan registreert Revivre uw e-mailadres daartoe. Uw naam en e-mailadres worden dan toegevoegd aan de lijst van personen die e-mailberichten en andere digitale berichten ontvangen van commerciële of promotionele aard. Deze berichten bevatten dan informatie over de diensten en producten van Revivre. Indien u klant ben bij Revivre, wordt uw e-mailadres automatisch aan deze lijst toegevoegd.

Als u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat u gegevens worden gebruikt voor voorgenoemde marketing doeleinden, dan kunt u dit aangeven door contact op te nemen met Revivre via de bovenstaande contactgegevens.

Afnemen diensten en aankoop producten
Indien u een behandeling geniet bij Revivre, legt Revivre – met het oog op een goede behandeling – een dossier aan. In dat dossier worden in ieder geval de volgende persoonsgegevens opgenomen: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN-/bankrekeningnummer en (factuur)adres, [aanvullen]. Daarnaast legt Revivre gegevens vast over de uitgevoerde behandeling, gebruikte en eventueel verkochte producten en mogelijk ook informatie over uw persoonlijke situatie (zoals bijvoorbeeld allergieën, ziekten, medicijngebruik en andere informatie die Revivre relevant acht) . Deze informatie wordt alleen schriftelijk genoteerd en Revivre zorgt ervoor dat deze uiterst vertrouwelijk  wordt behandeld.

Doelen en grondslagen
Revivre verwerkt uw gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of producten afneemt of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt (bijvoorbeeld omdat u gebruik maakt van het contactformulier op onze website). Meer specifiek gebruikt Revivre de hiervoor genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op grond van de genoemde grondslagen:

DOELEINDEN: GRONDSLAG(EN):
Klantencontact:

om contact met u te kunnen leggen en het contact te onderhouden tijdens en rondom onze dienstverlening, onder meer om uw vragen te beantwoorden en op maat van dienst te kunnen zijn.

– De door u verkregen toestemming;

– De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Revivre

Uitvoering overeenkomst:

bij het uitvoeren van (behandel)overeenkomsten en verwerken van reserveringen

– De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Revivre
Voldoen aan wettelijke verplichtingen:

Revivre is in bepaalde gevallen verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan de belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens en andere van overheidsinstanties.

– Het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder wettelijke (fiscale) bewaarplichten;

– Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Revivre of een derde;

Administratieve communicatie:

bijvoorbeeld ten behoeve van het beantwoorden van uw vragen of (informatie)verzoeken en het bevestigen van een behandelingsafspraak.

– De door u verkregen toestemming;

– De uitvoering van de overeenkomst tussen u en Revivre;

– Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Revivre;

Reclame, mailings en/of nieuwsbrieven:

om u informatie te geven over diensten of producten uit ons aanbod waar u mogelijk geïnteresseerd in bent. Indien u geen bestaande klant bent van Revivre doen wij dit slechts als u hier toestemming voor heeft verleend (waaronder toestemming in de vorm van een aanmelding voor onze mailinglijst of nieuwsbrief)

– De door u verkregen toestemming;

– Een belangenafweging tussen uw belang en de gerechtvaardigde belangen van Revivre;

Gegevens en derden
Uw persoonsgegevens worden – behoudens de in deze privacy verklaring genoemde gevallen –  in principe niet aan derden verstrekt.

De website bevat hyperlinks naar websites van derden, zoals het boekingsplatform Treatwell en de website van Maria Galland Paris en Vavin Maastricht. Dergelijke hyperlinks worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Revivre heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Via onze website kunt u online uw afspraak inplannen. Voor deze service maakt Revivre gebruik  van het online boekingsplatform Treatwell. Dit betekent dat u bij het maken van een online afspraak (en bij het bekijken van de reviews) onderhevig bent aan de Privacy Verklaring van Treatwell B.V.

Ditzelfde geldt als u via onze website doorlinkt naar de webshop of website van Maria Galland Paris of Vavin Maastricht. U bent dan onderhevig aan hun Privacy Verklaring.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Het is voor Revivre niet mogelijk te controleren of een websitebezoeker jonger is dan 16 jaar. Als u vermoedt dat er zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via voorgenoemde contactgegevens.

Beveiliging
Revivre heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Helaas is het voor ons, ondanks onze passende maatregelingen, onmogelijk te garanderen dat derden persoonsgegevens onrechtmatig gebruiken. Revivre is niet aangesloten bij een klachten-en/of geschillencommissie. Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, dan willen wij u verzoeken contact met ons op te nemen via voorgenoemde contactgegevens.

Bewaartermijnen
Revivre kan, al dan niet op uw verzoek, uw persoonsgegevens verwijderen. Revivre bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor de doeleinden genoemd in deze privacyverklaring of gedurende de termijnen van wettelijke bewaarplichten. Indien u klant van Revivre bent, worden uw persoonsgegevens in ieder geval bewaard zolang de relatie tussen u en Revivre bestaat. In ieder geval worden uw persoonsgegevens door Revivre verwijderd, indien u gedurende [periode] geen behandelingen heeft genoten en geen bestellingen heeft gedaan.

Revire zal dan nog wel de persoonsgegevens bewaren die nodig zijn in het kader van het uitvoeren van overeenkomsten en het naleven van wettelijke bewaarplichten en andere (fiscale) wetgeving. Ook zal Revivre de informatie bewaren indien zij ervan uit mag gaan dat zij daar een redelijk belang bij heeft.

Uw rechten
U heeft het recht om Revivre te verzoeken om inzage/kopie, rectificatie, beperking of wissing van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u als betrokkene onder voorwaarden het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten, dient u uw verzoek zo specifiek mogelijk te formuleren, zodat Revivre zo goed mogelijk in staat is aan uw verzoek gehoor te geven.

U heeft ook te allen tijde het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Let op: een intrekking tast de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking niet aan.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zal Revivre het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen. In geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens zal Revivre de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te verwerken of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen uw verzoek verzetten.

Voor al uw verzoeken kunt u gebruik maken van de contactgegevens zoals vermeld aan het begin van deze privacyverklaring. Dit geldt eveneens indien u een klacht wenst in te dienen.

Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u terecht indien u een klacht wilt indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Revivre. Zie hiervoor de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van deze privacyverklaring
Revivre behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.

De meest recente privacyverklaring vindt u altijd op onze website (www.revivredongen.nl). Revivre adviseert u regelmatig op de website te kijken om te controleren of er veranderingen zijn doorgevoerd in deze privacyverklaring.

Indien Revivre wezenlijke wijzigingen aanbrengt in de privacyverklaring, dan zij zij u daarvan op de hoogte stellen via e-mail of nieuwsbrief.